ประชาสัมพันธ์ การสำรวจสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 

ขอประชาสัมพันธ์มายัง พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางจาน

ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ที่ไปสำรวจ ณ ครัวเรือนของท่าน ในช่วง เดือน พ.ย. - มิ.ย. 2566 นี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 โดยจัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร รวมถึงลักษณะของการทำการเกษตรจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกราย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ประเทศมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในประเทศ และสามารถเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ได้

โดยกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2566 ซึ่งผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูล คือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อาสาสมัครเกษตรประเภทอื่นภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานดังกล่าว การทำสำมะโนการเกษตรเป็นกระบวนการทางสถิติในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และนำเสนอผลเพื่อให้เกิดข้อมูลสถิติการเกษตรที่ทันสมัย โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในทุกภาคส่วน และยังเป็นฐานข้อมูลผู้ถือครองพื้นที่การเกษตรทั้งผู้ที่อยู่ในและนอกระบบทะเบียนการเกษตรโดยสามารถใช้ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดข้อมูลการเกษตรระดับพื้นที่ย่อยไปจนถึงระดับประเทศเพื่อใช้ในการบริหารและกำหนดนโยบายเพื่อเกษตรกรและประชาชนในภาคเกษตร

สำหรับการสำรวจด้านการทำเกษตรและเป็นช่องทางในการสะท้อนปัญหาที่สามารถเก็บข้อมูลความต้องการหรือข้อร้องเรียนของเกษตรกรได้อีกด้วย

 

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 

ขอประชาสัมพันธ์มายัง พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางจาน

ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ที่ไปสำรวจ ณ ครัวเรือนของท่าน ในช่วง เดือน พ.ย. - มิ.ย. 2566 นี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 โดยจัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร รวมถึงลักษณะของการทำการเกษตรจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกราย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ประเทศมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในประเทศ และสามารถเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ได้

โดยกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2566 ซึ่งผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูล คือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อาสาสมัครเกษตรประเภทอื่นภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานดังกล่าว การทำสำมะโนการเกษตรเป็นกระบวนการทางสถิติในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และนำเสนอผลเพื่อให้เกิดข้อมูลสถิติการเกษตรที่ทันสมัย โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในทุกภาคส่วน และยังเป็นฐานข้อมูลผู้ถือครองพื้นที่การเกษตรทั้งผู้ที่อยู่ในและนอกระบบทะเบียนการเกษตรโดยสามารถใช้ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดข้อมูลการเกษตรระดับพื้นที่ย่อยไปจนถึงระดับประเทศเพื่อใช้ในการบริหารและกำหนดนโยบายเพื่อเกษตรกรและประชาชนในภาคเกษตร

สำหรับการสำรวจด้านการทำเกษตรและเป็นช่องทางในการสะท้อนปัญหาที่สามารถเก็บข้อมูลความต้องการหรือข้อร้องเรียนของเกษตรกรได้อีกด้วย

 

ประกาศประกวดราคาจ้า่งก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบางจาน ปีงบประมาณ 2565

ด้วยกองสวัสดิการสังคม จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบางจาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขึ้น ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

         จึงขอเชิญ ท่านผู้สูงอายุ ทุก ๆ ท่าน เข้ากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมนันทนาการ ร่วมรับฟังการดูแลสุขภาพ รับฟังเรื่องสวัสดิการภาครัฐ ( บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 )     
ทั้งนี้ ทาง กองสวัสดิการสังคม ได้สำรองอาหาร และที่นั่งให้กับท่านผู้สูงอายุและผู้ติดตาม เป็นจำนวนมาก

          พร้อมนี้ ทางกองสวัสดิการสังคม ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า อย่างเคร่งครัด และหากท่านใด มีอาการไข้ หรือ ไม่สบาย และ                  ท่านใดที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอความกรุณางดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันโรคติดโควิด 19 และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะคะ

                                                         จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                            ขอบคุณคะ

 

 

ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 โทร. 081-8089570
 คุณพอใจ อบต.บางจาน ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้457
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3075
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5352
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว25468
mod_vvisit_counterเดือนนี้35122
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว62988
mod_vvisit_counterทั้งหมด694372

We have: 51 guests, 1 bots online
ไอพีคุณ: 3.238.180.174
วันนี้: ธ.ค. 11, 2023

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.บางจาน
 


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3277-0005