ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อบต.บางจาน 93
62 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีที่ 1/2564 เรื่องขอความร่วมมืองดเผาไร่ นา ขยะฯลฯในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเด็ดขาด ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 Administrator 203
63 E-service อบต.บางจาน Administrator 28
64 กระบวนการการเก็บ ขนขยะแยกประเภทและการกำจัดขยะแบบแยกประเภทของ อบต.บางจาน Administrator 139
65 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว Administrator 244
66 ติดต่ออบต. Administrator 209
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 อบต.บางจาน 197
68 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 อบต.บางจาน 194
69 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Police) Administrator 393
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 อบต.บางจาน 358
71 ประชาสัมพันธ์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ Administrator 196
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 อบต.บางจาน 186
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การยกเว่้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 อบต.บางจาน 187
74 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการใ้ห้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 อบต.บางจาน 196
75 คู่มือ การยื่นเรื่องขอกู้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต.บางจาน 110
76 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลบางจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.บางจาน 92
77 ฐานข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 อบต.บางจาน 106
78 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ปีงบประมาณ 2565 อบต.บางจาน 92
79 คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล Administrator 373
80 ขอเชิญชวน ท่านผู้พิการ และประชาชน ต.บางจาน รับฟังในเรื่องสิทธิประโยชน์คนพิการ ภายใต้ "โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการเบื้องต้นและการสร้างเครือข่ายคนพิการในชุมชน ปีงบประมาณ 2565 อบต.บางจาน 90
81 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564 อบต.บางจาน 92
82 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.บางจาน 88
83 ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล Administrator 3627
84 กกต.จัดทำแอปพลิเคชันฉลาดเลือก “Smart Vote” Administrator 456
85 กกต.จัดทำแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” Administrator 192
86 กกต.เปิดให้บริการสายด่วน 1444 Administrator 506
87 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง Administrator 182
88 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน Administrator 400
89 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน กองสวัสดิการสังคม 247
90 รายงานผลเรื่องร้องเรียนเสียงรบกวนจากเครื่องตีน้ำในบ่อกุ้ง Administrator 190
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.