ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 อบต.บางจาน 201
122 การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2564 Administrator 1220
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 อบต.บางจาน 179
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย อบต.บางจาน 259
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจานไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 อบต.บางจาน 257
126 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร Administrator 142
127 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย อบต.บางจาน 254
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 อบต.บางจาน 220
129 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 อบต.บางจาน 1045
130 ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี 2563 Administrator 258
131 วีดิโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อบต.บางจาน 2115
132 จดหมายข่าว Administrator 220
133 รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ ปี 64 Administrator 229
134 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน อบต.บางจาน 36
135 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2564 Administrator 225
136 เชิญบริจาค แก้วกาแฟ ถุงน่อง แป้งเด็ก ใช้ผลิตแขน-ขาเทียม ปี 64 Administrator 7120
137 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Administrator 225
138 ประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ครบ 59 ปีเต็ม กองสวัสดิการเราเปิดรับลงทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 อบต.บางจาน 308
139 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองสวัสดิการสังคม 146
140 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2 Administrator 227
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 อบต.บางจาน 254
142 การจัดการน้ำเสียในชุมชน Administrator 180
143 ประกาศผลการประเมินตนเองของ อบต.บางจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 270
144 ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี 2563 Administrator 297
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อบต.บางจาน 171
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 อบต.บางจาน 186
147 รายงานผลเรื่องร้องเรียนปัญหาจากต้นธูปฤาษี อบต.บางจาน 165
148 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน Administrator 374
149 การทบทวนปรับปรุงภารกิจ ปี 2563 Administrator 189
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2563 อบต.บางจาน 152
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.