ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน) อบต.บางจาน 66
2 ความหมายและสัญลักษณ์ของ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ผู้ดูแลเว็บไซต์ 88
3 การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.บางจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อบต.บางจาน 120
4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อบต.บางจาน 214
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 อบต.บางจาน 774
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2567 อบต.บางจาน 244
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจานไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 อบต.บางจาน 225
8 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลเชิงสถิติ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 กองสวัสดิการสังคม 28
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 อบต.บางจาน 350
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ประจำปี 2567 อบต.บางจาน 229
11 รายงานผลเรื่องขอความช่วยเหลือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางเพ่ิมเติม อบต.บางจาน 247
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 อบต.บางจาน 208
13 การเผยแพร่ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.บางจาน 72
14 ขอประชาสัมพันธ์ เอกสารในการยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.บางจาน 894
15 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.บางจาน อบต.บางจาน 250
16 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลอบต.บางจาน ปี 2566 อบต.บางจาน 289
17 แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน พ.ศ. 2566 อบต.บางจาน 280
18 ผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.) ประจำปี 2566 อบต.บางจาน 71
19 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2566 อบต.บางจาน 305
20 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด อบต.บางจาน 245
21 สร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน อบต.บางจาน 299
22 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือและเชิญชวน หน่วยงานอื่นและองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลบางจาน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ อบต.บางจาน 238
23 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้พิการ และผู้ดูแล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลบางจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสวัสดิการสังคม 61
24 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ ตำบลบางจาน อบต.บางจาน 32
25 ร้องเรียนปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาฟางไล่ยุง อบต.บางจาน 340
26 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอยิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อบต.บางจาน 294
27 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1113
28 รณรงค์การใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 322
29 ขอเชิญ ประชาชนผู้สนใจในกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมประชาคม ในวันที่ 1 มี.ค.2566 นี้ อบต.บางจาน 161
30 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" ผู้ดูแลเว็บไซต์ 325

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.