ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.บางจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อบต.บางจาน 31
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 อบต.บางจาน 657
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2567 อบต.บางจาน 95
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจานไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 อบต.บางจาน 105
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 อบต.บางจาน 223
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ประจำปี 2567 อบต.บางจาน 140
7 รายงานผลเรื่องขอความช่วยเหลือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางเพ่ิมเติม อบต.บางจาน 137
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 อบต.บางจาน 133
9 ขอประชาสัมพันธ์ เอกสารในการยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.บางจาน 777
10 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.บางจาน อบต.บางจาน 145
11 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลอบต.บางจาน ปี 2566 อบต.บางจาน 175
12 แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน พ.ศ. 2566 อบต.บางจาน 202
13 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2566 อบต.บางจาน 187
14 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด อบต.บางจาน 168
15 สร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน อบต.บางจาน 235
16 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือและเชิญชวน หน่วยงานอื่นและองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลบางจาน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ อบต.บางจาน 161
17 ร้องเรียนปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาฟางไล่ยุง อบต.บางจาน 239
18 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอยิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อบต.บางจาน 220
19 ขอเชิญ ประชาชนผู้สนใจในกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมประชาคม ในวันที่ 1 มี.ค.2566 นี้ อบต.บางจาน 75
20 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อบต.บางจาน 247
21 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ต.บางจาน ปีงบประมาณ 2566 Administrator 336
22 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ปี 2566 Administrator 265
23 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เีสียภายใน (IIT) ปี 2566 Administrator 236
24 QR code แบบวัด EIT ปี 2566 Administrator 270
25 QR code แบบวัด IIT ปี 2566 Administrator 202
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566 อบต.บางจาน 200
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจานไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 อบต.บางจาน 193
28 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.บางจาน Administrator 305
29 ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนน้ำในคลองเน่าเสีย บริเวณตำบลบางจาน อบต.บางจาน 150
30 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน Administrator 412

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.