ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางจาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคโควิท-19ภายในตำบลบางจาน อบต.บางจาน 250
62 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2566-2570 Administrator 1392
63 ทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ Administrator 229
64 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลบางจาน "จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง"ปีงบประมาณ พศ.2564 Administrator 729
65 โครงการอบรมเพื่อยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีพศ.2564 Administrator 287
66 การมีส่วนร่วมของนายก อบต.บางจานในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 64 Administrator 275
67 เพชรบุรีเมืองสันติสุข ร่มเย็น ปี 64 Administrator 238
68 มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ปี 64 Administrator 278
69 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ.2564 Administrator 224
70 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.บางจาน ปี พ.ศ.2564 Administrator 245
71 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี 64 Administrator 229
72 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต ปี 2564 Administrator 223
73 พิธีรับมอบโล่รางวัลที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับ AA Administrator 250
74 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ของ อปท.ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค.2563 Administrator 231
75 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 Administrator 230
76 โครงการเรียนรู้วันลอยกระทง ศพด.ปีงบ 64 Administrator 341
77 โครงการประชุมผู้ปกครองประจำปี พ.ศ.2563 Administrator 269
78 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลบางจาน ปี พ.ศ.2563 Administrator 259
79 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2563 (หลักและวิธีการในการจัดสวนถาดและวิธีการดูแลรักษา) Administrator 438
80 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 Administrator 1110
81 โครงการท้องถิ่นอาสา รากหญ้าริเริ่ม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 63 Administrator 483
82 โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ปี 63 Administrator 428
83 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 Administrator 207
84 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปี 63 Administrator 248
85 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต ปี 2563 Administrator 298
86 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.บางจาน ปี พ.ศ.2563 Administrator 264
87 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 Administrator 282
88 กิจกรรมพ่นน้้ยาฆ่าเชื้อฯบริเวณจุดเสี่ยง ภายในตำบลบางจาน Administrator 285
89 ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 Administrator 277
90 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี พ.ศ.2563 Administrator 272
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.