โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติดตำบลบางจาน ประจำปีงบประมาณ 2566

อบต.บางจาน ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่  31  มีนาคม  2566  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ที่เน้นการพัฒนาคนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้านและตำบล นอกจากนี้การเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ช่วยสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎกติกามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคของหมู่คณะ

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.