สร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจานปลูก ต้นไม้ สร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

      วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่้อนประเทศไทยที่ยั่งยืน

     โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นเดือนแห่ง การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness Month) เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เป็นรูปธรรม ให้เกิดการขยายผลการสร้างความยั่งยืนเชิงประจักษ์ในทุกพื้นที่ 

     ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  ได้กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบำรุงดิน กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้แนวคิด อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน (Soils, where food begin)

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.