no gift policy

นายเสถียร นิลทะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางจาน
ได้แถลงนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางจาน
ในคราวประชุมประจาเดือนมกราคม 2566 ความว่า
“องค์การบริหารส่วนตาบลบางจานเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบลและบุคลากรทุกคน จะไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิด ทั้งในก่อน ขณะ และหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต”