บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจานนายชัยวัฒน์  นวมงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
นายสำเริง ศรีเมือง
นายช่างโยธา

นายกิติสิทธิ์  บัวน้อย
นายช่างโยธานายปัณณวิชญ์  รุ่งเพียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.