บุคลากรสำนักปลัด อบต.บางจานนางทับทิม  แก้วชิงดวง
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.


นางรุ่งทิพย์  ทองนวล
นักทรัพยากรบุคคล
 

นางสาวปิยดา  อินทราพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธันยพร  บุญยะโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
      

นางสุนันทา  เผียงสูงเนิน
ครู (คศ.2)

นางสาวสุรีย์  เพชรพราย
เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายโยธิน อุดมขันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 


นายเริงศักดิ์  ทองคำ
นักการ
 
      

นายสุภัทร  ถิราคุณากร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)

นายกฤษณ์  เกตุแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
      

นายวิษณุ นาคพูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายประยงค์  ทองนวล
คนงาน
      

นายอำนาจ  ทองนวล
คนงาน

นายสมศักดิ์  ปลาบู่ทอง
คนงานประจำรถขยะ
      

นายเสกสรร  พุ่มพวง
คนงานประจำรถขยะ


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.