สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ประธานสภาอบต.
นายปราโมทย์  อินเทียน
ประธานสภาอบต.บางจาน
โทร.085-2892356

รองประธานสภาอบต.
นายณรงค์ สร้อยกล่ำ
รองประธานสภาอบต.
โทร. 096-1153625
 

นางสาวลักขณา  เรืองทับ
เลขานุการสภาอบต.

โทร.085-2892356


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

สมาชิกสภาอบต.
นายเจียน  นามเที่ยง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

โทร.092-9884395
 
สมาชิกสภาอบต.
นายณรงค์ สร้อยกล่ำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
โทร.096-1153625
สมาชิกสภาอบต.
นายปราโมทย์ อินเทียน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
โทร.085-2892356
 

นายสะเหน่ เกตุแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
โทร.092-4391655
สมาชิกสภาอบต.
นายสมศักดิ์ งิ้วราย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

โทร.089-5502397
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวเรณู  ทองนวล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
โทร.081-2990539
สมาชิกสภาอบต.
นายประพันธ์ ชูจันทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

โทร.083-7063480
  สมาชิกสภาอบต.
นายเสนอ ชูเชิด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8

โทร.085-2892356

สมาชิกสภาอบต.
นางรติกา ถิราคุณากร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9

โทร.083-2513828

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.