คณะผู้บริหาร อบต.บางจาน


 

ข้อมูลฝ่ายการเมือง


นายเสถียร  นิลทะสิน
นายกอบต.บางจาน
081-8089570
 


นายสมบัติ ทองนวล
รองนายกอบต.บางจาน
081-7057647
 

นายจักรกฤษณ์ นิลทะสิน
รองนายกอบต.บางจาน
086-6004660


นางสาวนันท์นภัส ทองนวล
เลขานุการนายกอบต.
092-9328246
ข้อมูลฝ่ายข้าราชการประจำ


นางสาวลักขณา  เรืองทับ
ปลัดอบต.บางจาน
โทร. 086-7700097


นางทับทิม  แก้วชิงดวง
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
โทร. 089-2565815
      

นางลดาวัลย์  พราหมณ์น้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-2870145

นายชัยวัฒน์  นวมงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-6163565
      

นางสาวธนนันท์  ลิ้มบรรจง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 082-8542242
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.