ข้อมูลอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

มวลชนจัดตั้ง
       ลูกเสือชาวบ้าน     2  รุ่น
       อสม.   75  คน
       กลุ่มเกษตรกรทำนา 100  คน
       ตำรวจชุมชน     1  รุ่น
       ศูนย์ อปพร. ตำบลบางจาน     1  รุ่น

การรวมกลุ่มของประชาชน
     จำนวนกลุ่มทุกประเภท 2 กลุ่ม
            กลุ่มอาชีพ (เศรษฐกิจชุมชน หมู่ละ 2 กลุ่ม  9 หมู่) จำนวน  18  กลุ่ม
            กลุ่มออมทรัพย์ (กองทุนหมู่บ้าน)                       จำนวน    9  หมู่

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย                 20  สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       สระน้ำ   1  แห่ง (หมู่ 1)
       ถังน้ำ ค.ส.ล. 27  ถัง


ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
      ในพื้นที่ มีพื้นที่เป็นราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านพื้นที่เกษตรและคลองธรรมชาติครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.