สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ที่ตั้ง
     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

เนื้อที่
     ตำบลบางจาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17.20 ตารางกิโลเมตร โดยคิดเป็นไร่ จำนวน 10,749 ไร่ ตำบลบางจานอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร

อาณาเขต
     ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หนองโสน อ.เมือง และ ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม
     ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม
     ทิศใต้ ติดต่อ ต.ช่องสะแก อ.เมือง และ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม
     ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ช่องสะแก อ.เมือง

ประชากร
       มีประชากรจำนวน 4,161 คน
       แยกเป็นชาย  2,017 คน
       แยกเป็นหญิง  2,144 คน

หมู่บ้าน
     แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านวัดชีสาม
     หมู่ที่ 2 บ้านหนองเป็ดน้ำ
     หมู่ที่ 3 บ้านวัดโลกา
     หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะกอก
     หมู่ที่ 5 บ้านศาลเจ้าพ่อโรงหนัง
     หมู่ที่ 6 บ้านไล่เบี้ย
     หมู่ที่ 7 บ้านท่าไทร
     หมู่ที่ 8 บ้านท่าใหญ่
     หมู่ที่ 9 บ้านดอนกระเบื้อง

ภูมิประเทศ
     พื้นที่ ส่วนใหญ่ในตำบลบางจานเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาเพาะปลูกและเลี้ยง สัตว์ ไม่มีภูเขา – ป่าไม้ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และคลองชลประทานตลอดทั้งปี พื้นที่ตำบลบางจานแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน โดยมีแนวถนนสาย รพช.4021 บางจาน – ดอนผิงแดด ผ่านตำบลช่องสะแก

ภูมิอากาศ
     ตำบล บางจาน อยู่ใกล้กับตำบลบางขุนไทร จึงได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยทั่วไปตำบลบางจานมีฤดูกาล 3 ฤดู ดังนี้
       ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม
       ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม
       ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3277-0005  โทรสาร 0-3277-0005 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3277-0005 ต่อ 19
กองคลัง : 0-3277-0005 ต่อ 12

กองช่าง : 0-3277-0005 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3277-0005 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3277-0005 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3277-0005 ต่อ 23 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.